• Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Podmínky studia

Podmínky studia

Podmínky studia archiválií

StudiumArchiválie jsou předkládány ke studiu v badatelně Archivu města Ostravy, kde je k dispozici 13 míst pro zájemce o studium. Každý badatel je povinen odložit si před zahájením studia do uzamykatelné šatní skříňky v přízemí svrchní oděv, zavazadla apod. Do badatelny si s sebou bere pouze nejnutnější potřeby ke studiu (volné listy bez desek, tužka, případně notebook a digitální fotoaparát) a osobní doklady. Po ukončení studia předloží badatel své věci ke kontrole (rozevře notebook, předloží přinesené listy papíru). Věci, které si s sebou badatel do badatelny přináší, je povinen na vyžádání předložit ke kontrole i před zahájením studia.

Podmínky studia stanoví podrobně Badatelský řád AMO. Badatel si objednává archiválie podáním písemné žádanky, přičemž uvede název fondu, inventární číslo příslušné archiválie, její název a číslo kartonu, v němž je uložena, žádanku opatří svým podpisem a datem. Potřebné archivní pomůcky předkládá na požádání služba v badatelně.

K nahlédnutí se badateli předkládají archiválie, a to 5 ks úředních knih, účetních knih, registraturních pomůcek (specifikace dle archivních pomůcek) do dvou hodin od přijetí žádosti o předložení archiválií, 5 ks evidenčních jednotek aktového materiálu a ostatního materiálu následující den provozu badatelny od přijetí žádosti o předložení archiválií. Předkládá se vždy jen takové množství archiválií, jejichž počet a stav při vracení může dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat.

Pokud to stav archiválií dovoluje, lze z archiválií pořizovat reprodukce za úplatu (viz ceník služeb). Archiv zhotovuje pro potřeby badatelů černobílé xerokopie do formátu A3 nebo provádí skenování archiválií do formátu A3 (barevně) a do formátu A2 (černobíle). Badatel může po předchozí domluvě se službou v badatelně pořizovat reprodukce také sám vlastním digitálním fotoaparátem bez použití blesku.

Ke studiu je předkládán jen zpracovaný materiál starší 30 let. Je-li to možné, jsou předkládány pouze studijní kopie.
Uvedená lhůta 30let se nevztahuje na archiválie, vzniklé z činnosti státních orgánů před 1. 1. 1990 (např. národní výbory), bývalé Státní bezpečnosti jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě a na archiválie veřejně přístupné (např. kronika města).

Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, nevznesla - li tato osoba písemně námitky (Archiv vyrozumí dotčenou osobu o žádosti k nahlížení, lhůta ke vznesení námitky činí 30 dnů ode dne vyrozumění).
Do archiválií, vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje (o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě) lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby (Archiv vyrozumí dotčenou osobu o žádosti o nahlížení a požádá o souhlas). Toto ustanovení se nevztahuje na archiválie bývalé Státní bezpečnosti jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě a na archiválie veřejně přístupné. (blíže o nahlížení do archiválií viz Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., §34 - §38, v platném znění).

Archiválie se nepředkládají, jsou-li nezpracovány nebo pokud by se nahlížením zhoršil jejich fyzický stav, případně vznese-li fyzická osoba námitku k nahlížení do archiválií, obsahujících osobní údaje nebo odepře-li fyzická osoba vydat souhlas k nahlížení do archiválií, obsahujících citlivé údaje.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444