Nehledejte u nás…

Po dlouholetých zkušenostech s návštěvníky našeho archivu jsme se rozhodli vymezit touto formou alespoň část materiálů, které se u nás nenalézají a o něž je přitom větší zájem ze strany občanů.

 

Jedná se o:

  • matriky sňatků, narození a úmrtí (je nutno hledat na příslušných matričních úřadech, matriky starší, zhruba do let 1900-1910, jsou pro oblast bývalého Severomoravského kraje uloženy v Zemském archivu v Opavě)
  • matriky židovské (dochované matriky jsou uloženy v Národním archivu v Praze)
  • sčítací operáty pořízené před rokem 1900 a po roce 1921 (v AMO jsou uloženy sčítací operáty pouze z let 1900, 1910 a 1921, a to jen těch obcí, které byly součástí politického okresu Moravská Ostrava – tj. Hrabová, Hrabůvka, Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Nová Bělá, Nová Ves, Proskovice, Přívoz, Stará Bělá, Vítkovice, Výškovice, Zábřeh a z těch, které dnes nejsou součástí města Ostravy pak také Stará Ves a Krmelín. Protože před rokem 1900 byly tyto obce součástí politického okresu Místek, je nutno sčítací operáty těchto obcí vzniklé před rokem 1900 hledat ve Státním okresním archivu Frýdek-Místek. Sčítací operáty ostatních obcí, které jsou dnes součástí města Ostravy a nenáležely po roce 1900 k politickému okresu Moravská Ostrava, je nutno vždy hledat podle příslušnosti k určitému politickému okresu v uvedeném období – např. Slezská Ostrava v roce 1921 náležela k politickému okresu Frýdek, jsou tedy sčítací operáty z tohoto roku uloženy ve Státním okresním archivu Frýdek-Místek, Svinov náležel k politickému okresu Bílovec, dnes jsou operáty uloženy ve Státním okresním archivu Nový Jičín atp. Digitalizované operáty nalezne badatel v Digitálním archivu Zemského archivu v Opavě. Materiály ze sčítání lidu 1930 a mladších jsou uloženy v Národním archivu v Praze.)
  • dokumenty orgánů a organizací krajských – především Krajský národní výbor v Ostravě, SmKNV v Ostravě, krajská nemocnice, Krajský soud v Ostravě (nalézají se v Zemském archivu v Opavě)
  • stavební dokumentace domů (v AMO je uložena pouze stavební dokumentace domů již demolovaných, dokumentaci objektů stojících je nutno hledat na příslušných stavebních úřadech městských obvodů)
  • písemnosti povahy mzdové a personální, z nichž je možno potvrdit odpracovanou dobu zaměstnání (tyto písemnosti nemají charakter archiválií, a proto jsou po uplynutí delší skartační lhůty, zpravidla 45 let, skartovány; pokud bylo o jejich uložení při likvidaci nebo transformaci organizace řádně postaráno, lze je dohledat u nástupnických organizací nebo v některé z komerčních spisoven. Písemnosti likvidovaných podniků, zřizovaných městem, jsou do vypršení skartačních lhůt dočasně uloženy ve spisovně odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy.
  • dokumenty vysokých škol – v našem případě Vysoké školy báňské-Technické univerzity (má vlastní archiv) a Ostravské univerzity (spadá pod dohled ZA v Opavě )
  • dokumenty vzniklé z činnosti rozhlasu, televize, vojenských a bezpečnostních složek(tyto organizace mají rovněž vlastní archivy, např. Vojenský historický archiv, Ústřední archiv Českého rozhlasu, Úsek archivů a programových fondů České televize)
  • dokumenty, obsahující přesné datum narození – zde je nutno se obrátit na odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy se žádostí o výpis ze sbírky listin (životní situace, kontakty)