Podmínky studia

Archiválie jsou předkládány ke studiu v badatelně Archivu města Ostravy, kde je k dispozici 13 míst pro zájemce o studium. Každý badatel je povinen odložit si před zahájením studia do uzamykatelné šatní skříňky v přízemí svrchní oděv, zavazadla apod. Do badatelny si s sebou bere pouze nejnutnější potřeby ke studiu (volné listy bez desek, tužka, případně notebook a digitální fotoaparát) a osobní doklady. Po ukončení studia předloží badatel své věci ke kontrole (rozevře notebook, předloží přinesené listy papíru). Věci, které si s sebou badatel do badatelny přináší, je povinen na vyžádání předložit ke kontrole i před zahájením studia.

Podmínky studia stanoví podrobně Badatelský řád AMO. Badatel si objednává archiválie podáním písemné žádanky, přičemž uvede název fondu, inventární číslo příslušné archiválie, její název a číslo kartonu, v němž je uložena, žádanku opatří svým podpisem a datem. Potřebné archivní pomůcky předkládá na požádání služba v badatelně.

K nahlédnutí se badateli předkládají archiválie, a to 5 ks úředních knih, účetních knih, registraturních pomůcek (specifikace dle archivních pomůcek) do dvou hodin od přijetí žádosti o předložení archiválií, 5 ks evidenčních jednotek aktového materiálu a ostatního materiálu následující den provozu badatelny od přijetí žádosti o předložení archiválií. Předkládá se vždy jen takové množství archiválií, jejichž počet a stav při vracení může dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat.

Pokud to stav archiválií dovoluje, lze z archiválií pořizovat reprodukce za úplatu (viz ceník služeb). Archiv zhotovuje pro potřeby badatelů černobílé xerokopie do formátu A3 nebo provádí skenování archiválií do formátu A3 (barevně). Badatel může po předchozí domluvě se službou v badatelně pořizovat reprodukce také sám vlastním digitálním fotoaparátem bez použití blesku.

Ke studiu je předkládán jen zpracovaný materiál starší 30 let. Je-li to možné, jsou předkládány pouze studijní kopie.
Uvedená lhůta 30let se nevztahuje na archiválie, vzniklé z činnosti státních orgánů před 1. 1. 1990 (např. národní výbory), bývalé Státní bezpečnosti jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě a na archiválie veřejně přístupné (např. kronika města).

Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, nevznesla – li tato osoba písemně námitky (Archiv vyrozumí dotčenou osobu o žádosti k nahlížení, lhůta ke vznesení námitky činí 30 dnů ode dne vyrozumění).
Do archiválií, vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje (o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě) lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby (Archiv vyrozumí dotčenou osobu o žádosti o nahlížení a požádá o souhlas). Toto ustanovení se nevztahuje na archiválie bývalé Státní bezpečnosti jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě a na archiválie veřejně přístupné. (blíže o nahlížení do archiválií viz Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., §34 – §38, v platném znění).

Archiválie se nepředkládají, jsou-li nezpracovány nebo pokud by se nahlížením zhoršil jejich fyzický stav, případně vznese-li fyzická osoba námitku k nahlížení do archiválií, obsahujících osobní údaje nebo odepře-li fyzická osoba vydat souhlas k nahlížení do archiválií, obsahujících citlivé údaje.

Archiválie se nepředkládají k nahlédnutí v originále, jsou-li k dispozici jejich digitalizované kopie. Ty lze studovat buďto v badatelně archivu nebo na webu Digitální badatelny https://badatelna.ostrava.cz.