Přehled archiválií

Archiv města Ostravy v současnosti pečuje o 6878 běžných metrů archiválií z let 1362-2023 (nejstarší archiválií je listina císaře Karla IV., kterou uděluje Moravské Ostravě právo konání výročního trhu).

V archivu jsou uloženy dokumenty orgánů samosprávy a státní správy, které působily na úrovni města a okresu Ostrava, případně v obcích, které dnes tvoří součást města (obecní úřady, národní výbory, okresní úřad), orgánů justice (okresní soud, městská prokuratura), dokumenty školských a zdravotnických zařízení, působících na území města, spolků, církevní správy (farní úřady jednotlivých obcí), osobní fondy význačných osobností regionu aj.

Důležité místo mezi archiváliemi mají sbírky, v našem případě např. sbírka map a plánů, fotografií a pohlednic, plakátů a úředních tisků, sbírka stavebních spisů demolovaných objektů a řada dalších.

K 31. 12. 2023 je tu celkem 1560 archivních fondů a sbírek, z toho je zpracováno 50,7 %.

 

Přehled archivních pomůcek ke zpracovaným fondům v AMO

(stav ke konci roku 2020, dále se neaktualizuje)

Celostátní databáze archivních fondů a sbírek v ČR

Veškeré archiválie, tedy nejen ty, které jsou uloženy v AMO, nýbrž i další fondy a sbírky v ostatních archivech, které se vztahují k dějinám města Ostravy a jednotlivých ostravských obcí, lze dohledávat na Národním archivním portálu: