Sbírka pečetidel

Ukázky ze sbírky pečetidel, uložené v Archivu města Ostravy

 

Sbírka pečetidel a otisků razítek 1621-1960

Převážnou část sbírky, která je uložena v Archivu města Ostravy, soustředil již zakladatel archivu Alois Adamus; část převzal z městského muzea, část získal díky své pilné akviziční činnosti po celém Ostravsku. Sbírku tvoří 61 pečetidel a 1030 otisků razítek, vzniklých v časovém rozmezí let 1621 až 1982. Obsahuje pečetidla Moravské Ostravy a dalších později připojených obcí – Bartovic, Heřmanic, Hrabové, Hrabůvky, Hrušova, Kunčic, Kunčiček, Svinova a Vítkovic – a dále pečetidla různé provenience, tj. jiných institucí, spolků nebo i soukromých osob. U otisků razítek jsou jejich původními majiteli rovněž městské a obecní úřady, spolky, místní, obvodní a městské národní výbory. Zájemcům přinášíme ukázky těch nejstarších, nejcennějších a pohledově i nejzajímavějších pečetidel (typářů) z naší sbírky (v Archivu města Ostravy naleznete jejich úplný soupis v inventáři č. 54 – Sbírka pečetidel a otisků razítek 1621-1960)

 

t1Nejstarší dochované pečetidlo Moravské Ostravy z 1. poloviny 17. století. Ve štítu je zobrazen osedlaný kůň se třmeny, kráčející doleva (heraldicky doprava). V hlavě štítu pětilistá růže. Štít zdoben bohatými barokními kartušemi.

Opis latinský: *SIG*CIVITATIS*OST*RAVIENSIS Pečetidlo je mosazné, kulaté, o průměru 34 mm a výšce kuželky 118 mm.

 

Pečetidlo Moravské Ostravy z roku 1664, v pořadí druhé nejstarší. V obraze vidíme ve štítu na pažitu doleva (heraldicky doprava) kráčejícího osedlaného koně se třmeny bez ohlávky. V hlavě štítu pětilistá růže, štít je zdoben bohatými kartušemi.

Opis latinský: SIGILLVM*CIVITATIS*OSTRAVIENSIS*A*1664* Pečetidlo je stříbrné, kulaté o průměru 45 mm a výšce kuželky 88 mm.

 

Pečetidlo Moravské Ostravy, vzniklo patrně mezi lety 1788-1899. V poli štítu je na pažitu kůň v poskoku doleva (heraldicky doprava) obrácený, růže není zobrazena. Štít je opět zdoben bohatou barokní kartuší.

Opis německý: *GEMEINDE VORSTAND DER STADT MäHR.OSTRAU Pečetidlo je mosazné, kulaté, o průměru 33 mm a výšce kuželky 100 mm.

 

Pečetidlo obce Hrabové z roku 1805. V pečetním poli vidíme postavu sv. Kateřiny, mající nad hlavou svatozář. Levou rukou se opírá o svůj atribut, nožové kolo, v pravé ruce drží meč.

Opis český: *OBEC WELKA 1805 HRABOWA Pečetidlo je mosazné, oválné o rozměrech 27×25 mm, výška kuželky 77 mm.

 

Pečetidlo obce Hrabůvky, pravděpodobný vznik mezi lety 1880 až 1914. V pečetním poli jsou umístěny tři nad sebou plovoucí ryby, hlavami doprava.

Opis český: *OBEC HRABůVKA*u VÍTKOVIC Pečetidlo je mosazné, kulaté o průměru 33 mm a výšce kuželky 80 mm.

 

Pečetidlo městyse Hrušova, vzniklé cca 1909-1910. V pečetím poli úplná podoba městského znaku, tak jak byl udělen 20.7. 1909, tzn. štít, rozdělený kuželovitým klínem na tři pole, v levém poli stojí na zadních nohou na vrcholu třech pahorků kamzík, který drží v předních nohou dvě zkřížená hornická kladívka. V pravém poli stojí cihlová zeď, na níž se vypíná solná chladící věž. V prostředním poli je ve spodní části vlevo plovoucí ryba, nad ní ozubené palečné kolo.

Opis německý: *VORSTAND DER MARKTGEMEINDE*HRUSCHAU SCHLESIEN Pečetidlo je mosazné, kulaté o průměru 37 mm a výšce kuželky 102 mm.

 

Pečetidlo obce Slezské Ostravy, vzniklé mezi lety 1850-1879. V pečetním poli se nalézá vyobrazení jezdce na koni v poskoku doleva obráceného. Jezdec drží v pravé ruce kosu.

Opis německý: .VORSTAND DER GEMEINDE POLNISCH OSTRAU Pečetidlo je mosazné, kulaté o průměru 37 mm a výšce kuželky 100 mm.

 

Pečetidlo města Slezské Ostravy z roku 1919. V pečetním poli je znak hrabat Wilczků: ve štítě kamzík vztyčený na zadních nohou, doleva obrácený, stojící na třech pahorcích. Štít je korunován hradební korunou a lemován ratolestmi.

Opis český: * SPRÁVNÍ KOMISE * MĚSTA SLEZSKÉ OSTRAVY Kovové pečetidlo o průměru 34 mm a výšce kuželky 23 mm.

 

Pečetidlo řeznického cechu v Moravské Ostravě, jehož originál z roku 1621 se bohužel nedochoval (jedná se o kopii z roku 1928). V pečetním poli je stojící býk, doleva obrácený. Nad ním vpravo dvě zkřížené řeznické širočiny a vedle datum 1621.

Opis: – Pečetidlo je zinkové, kulaté o průměru 37 mm a výšce kuželky 22 mm.

 

Pečetidlo literátského bratrstva sv. Škapulíře (P. Marie Karmelské) v Moravské Ostravě z roku 1691. Pečetní pole děleno, v horní části sedící Panna Marie Karmelská obrácená doprava, v rukou držící Jezulátko. U nohou klečící postava, v okolí výjevu náznak krajiny – pažit, skála, keř. V dolní části pečetního pole barokní oválný štít, v něm klín vzatý z osobního erbu biskupa Karla II. z Lichtenštejna. Nad štítem vévodská (knížecí?) koruna. Po obou stranách štítu štítonoši v podobě jednoocasých lvů.

Opis český: *:WELESLAWNE*ARCI*BRATERSTWIS*SSKAPVLIRZE*WMIESTIE *MORAWSE*OSTRAWIE*1691: Pečetidlo je stříbrné,oválné o rozměrech 59×50 mm, výška kuželky 103 mm.

 

Pečetidlo moravskoostravské městské nemocnice, datováno do let 1846-1914. V pečetním poli je postava ženy stojící na podstavci, vpravo obrácená, v levé ruce držící hada, v pravé ruce misku.

Opis německý: /SPITALS VERWALTUNG DER STADT MäHR: OSTRAU Pečetidlo je mosazné, kulaté o průměru 35 mm a výšce kuželky 108 mm.

 

Pečetidlo ostravského městského archivu, zřejmě z roku 1930. V pečetním poli je znak města Moravské Ostravy (šrafováním naznačeny jeho obvyklé barvy). Okolí štítu zdobeno ornamenty.

Opis český: *ARCHIV MĚSTA MOR. OSTRAVY. Pečetidlo je mosazné, kulaté o průměru 35 mm a výšce kuželky 124 mm.