Redakce sborníku Ostrava

Pokyny pro autory pro odevzdání příspěvků do periodika Ostrava, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

(Celý text ke stažení)

 

Základní informace

Periodikum OSTRAVA, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska vydává od r. 1963 Archiv města Ostravy (odbor Magistrátu města Ostravy). Od r. 2011 vychází opět každoročně. Účelem jeho vydávání je vytváření podnětů k mapování minulosti i současnosti města Ostravy a s ním provázaných oblastí a poskytování prostoru pro zveřejňování nových badatelských poznatků. Příspěvky v něm jsou recenzovány.

 

Redakční rada

Výkonná redaktorka: (Mgr. Hana Šústková, Ph.D.)

PhDr. Antonín Barcuch (Archiv města Ostravy), doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (Ostravská univerzita), prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě), RNDr. Jiří Kovář (Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava), Mgr. Markéta Palowská (Ostravské muzeum), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (Ostravská univerzita), Doc. Ing. Jan Sucháček, Ph. D. (Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava), Mgr. Martin Tomášek, Ph. D. (Ostravská univerzita), Mgr. Michal Zezula (Národní památkový ústav, ú. o. p. v Ostravě)

 

Termíny

Ohlášení příspěvku formou anotace do 15. října příslušného roku na adresu archiv@ostrava.cz. Redakční rada sdělí do 30.11. příslušného roku, zda je nebo není příspěvek zařazen do připravovaného čísla. Potvrzený příspěvek bude odevzdán do 15. února roku následujícího. Poté bude příspěvek recenzován. Příslušné číslo vyjde v říjnu.

 

Členění příspěvků

Příspěvky mohou být zařazeny do oddílů:

 

Studie a materiály:
v rozsahu 5–35 s.

Osobnosti
5-20 s.

Vzpomínky

5-20 s.

Edice
3-35 s.

 

Recenzní řízení

Příspěvky pro oddíly Studie a materiály, Osobnosti jsou vždy recenzovány dvěma nezávislými recenzenty, v případě nutnosti je zpracován třetí posudek. Příspěvky pro oddíly Vzpomínky, Edice jsou recenzovány podle uvážení redakční rady.

 

Formát textu

Text je předáván elektronicky v textovém editoru WORD ve formátu doc.

 

Základní nastavení:
písmo Times New Roman
velikost 12
řádkování 1,5
zarovnání vlevo

styl normální pro celý příspěvek

 

Nastavení vzhledu stránky:
nahoře 2,5
dole                 2,5
vlevo                2,5
vpravo             2,5
u hřbetu           0
záhlaví              1,25
zápatí               1,25

Dělení slov

Nepoužívat dělení slov automatické, ani nedělit slova na konci řádků ručně. Rovněž nepoužívat v rámci odstavců pro ukončování řádků klávesu Enter.

 

Styly písma

Používat pouze obyčejné písmo, nepoužívat tučné pro zvýraznění, pouze citace vyznačit kurzívou.

 

Tabulky, grafy

Tabulky ve formátu doc jsou součástí textu. Tabulky a grafy ve formátu xls odevzdat jako zvláštní soubor. V textu označit jejich umístění.

 

Poznámky

Poznámky pod čarou vložit formou odkazu – poznámka pod čarou. Nevkládat do závorek apod. Nenahrazovat jimi vlastní text, kterým by byl překročen stanovený limit počtu stran. Rovněž poznámky nemají být delší, než je vlastní text; tj. např. 1/3 textu na stránce, 2/3textu poznámek. Zvažovat citaci veškeré literatury, zda se opravdu vztahuje k tématu příspěvku nebo se ho dotýká jen okrajově.

 

Přílohy

Nevkládat do textu, odevzdávat samostatně ve fyzické nebo elektronické podobě v dostatečné tiskové kvalitě (min. 300 dpi) s popisem a přesnou citací zdroje. U příloh, u nichž je pro publikování nutný souhlas držitele přílohy, sdělit podmínky publikování. Jako podklady nepředkládat xerokopie ani výstupy z laserové či inkoustové tiskárny.

Grafy zpracovat tak, aby v případě, že do nich nelze vstupovat (s ohledem na speciální programy), odpovídaly všem pravidlům tohoto sborníku. To je především dodržování všech mezer, zarovnávání (ne na střed), bez pravopisných chyb, apod.

 

Resumé, klíčové slova

Každý příspěvek je doplněn maximálně 10řádkovým resumé v českém jazyce, které bude jednotně přeloženo do angličtiny, a maximálně pěti klíčovými slovy, která budou rovněž přeložena jednotně do angličtiny.

 

Předání textu

Příspěvky zašlete elektronicky na adresu archiv@ostrava.cz. Dále je možné zaslat poštou na adresu Archiv města Ostravy, Špálova 19, 702 19 Ostrava. Přílohy v elektronické podobě předat na CD, DVD nebo ve fyzické podobě, případně zaslat elektronickou cestou.

 

Úprava textu

Zkratky

V textu a poznámkách zkratky rozepisovat, používat pouze u vžitých výrazů (aj., apod., atd., Ing., JUDr., č. p., č. j.). Mezi zkratky nepatří slovo viz (imperativ od slova vidět). Dále je možné užívat zkratek v případech citací zdrojů z archivů, a to ve formě nejdříve uvedení celého názvu instituce a v závorce její zkratky – Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), označení evidenčních a inventárních jednotek – i. č. pro inventární číslo, kart. č. pro karton číslo, sign. pro signaturu.

Jména a příjmení

Při prvním výskytu uvést vždy celé jméno a příjmení, dále v textu možné použít iniciálu jména, ale vždy s mezerou např. V. Vondráček.
Číselné údaje
Číslice do deseti vždy vypisujte slovně, výjimku tvoří data a spojení čísel se zkratkami (10 m). Číslice od 1000 do 9999 piště bez mezer a bez teček. Od 10 000 výše s mezerou, ale vždy bez teček. Údaje uváděné v procentech a promilích se píší s mezerou v případě, že se jedná například o pět procent 5 %, bez mezery, že se jedná například o pětiprocentní 5%

Data

Data piště arabskými číslicemi, nezkracujte letopočty, ale vypisujte je. V letopočtu použijte pomlčku (Alt + 0150) bez mezer například 1981–1982. V denních datech piště mezery například 17. 5. 1901. Datum narození označte hvězdičkou *, například * 14. 6. 1798 a datum úmrtí křížkem † (Alt + 0134) například † 26. 5. 1876, a to vždy s mezerou.

Užití pomlčky

Užití pomlčky (Alt+0150) ve smyslu přestávky v řeči nutno oddělit z obou stran mezerou, interpunkce následuje ihned za pomlčkou. Například ….prezentovala Ostrava – kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 –, aby…

Spojovník (Alt +0173)
Ostrava­Michálkovice

Apostrof Alt+0146

 

Citace literatury a pramenů

Zdrojový dokument se píše kurzívou.

ADAMUS, Alois. Dějiny města Ostravy v přehledu až do roku 1860. Moravská Ostrava 1927, s. 104–105.

HLAVÁČEK, Ivan, KAŠPAR, Jaroslav a NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Praha 1985, s. 250.

ZATLOUKAL, Pavel. O Moravské Ostravě jako „rezervaci“ architektury pozdní secese a art deco.In Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 18. Ostrava 1997, s. 161–194.

JIŘÍK, Karel. Největší politický proces na Moravě a ve Slezsku. Vlastivědné listy, 2001, 44, č. 2, s. 7-12.

Eröffnung der Ausstellung. Ostrauer Zeitung 21. 10. 1907, č. 241, s. 3.

při opakování odkazů na literaturu, jedno dílo autora
ZWIERZINA, L. c. d. s. 3.

pokud se uvádí více děl jednoho autora
ADAMUS, A. Dějiny…, c. d., s. 104.

In používat pro sborníky, ne pro denní tisk, časopisy apod..
Odkaz na editory sborníku apod. – např. RAMAJZLOVÁ, Barbora (ed.). Název práce. Brno 2000, s. 121–135.

Archivní materiál
Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), fond Policejní ředitelství Moravská Ostrava (dále PŘMO), Spolkové oddělení, kart. č. 1020, sign. 524.