Ostrava 25

Ostrava 25Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Šenov u Ostravy 2011.

Studie a materiály

 • Radoslav DANĚK
  Výčep piva a hostinská živnost na Ostravsku v proměnách 19. století
  The beer trade and inn-keeping in the Ostrava region through the 19th century
 • Jozef ŠERKA
  Počátky veřejného osvětlení města Moravské Ostravy (1836-1918)
  The beginnings of street lighting in Moravian Ostrava (1836–1918)
 • Blažena PRZYBYLOVÁ
  Stali se významnými daňovými poplatníky – historie židovské komunity v Michálkovicích
  They were important taxpayers – the history of the Jewish community in Michálkovice
 • MEČISLAV BORÁK
  Z nacistického koncentračního tábora do sovětských gulagů (Osudy ostravských Židů z transportů do Niska nad Sanem)
  From the Nazi concentration camp to the Soviet gulag (The fates of Ostrava’s Jews from the transports to Nisko nad Sanem)
 • Martin JUŘICA
  Vnitřní obchod a zásobování obyvatelstva v letech 1971–1988
  Internal trade and retail in Ostrava, 1971–1988
 • Igor IVAN, Jakub CALÁBEK
  Pracovní atraktivnost Ostravy a její změny
  The changing attractiveness of Ostrava as a place of employment
 • Karel JIŘÍK
  Závodní nemocnice Vítkovických železáren – největší v habsburské monarchii (1840–1920)
  The Vítkovice Ironworks Hospital – the largest in the Habsburg monarchy (1840–1920)
 • Jana PRCHALOVÁ
  Lékárník Emil Kinský a historie lékárny U Madony v Přívoze
  The pharmacist Emil Kinský and history of the ‘U Madony’ pharmacy in Přívoz
 • Eva BÁNSKÁ
  Vraždy, smilstva a jiné závažné trestné činy na Ostravsku v letech 1922–1938
  Murder, fornication and other serious crimes in the Ostrava region, 1922–1938
 • Romana ROSOVÁ
  Chrám luxusu. Cesta obchodního domu Textilia/Ostravica od zrození ke zkáze
  A temple of luxury. The story of the Texilia/Ostravica department store from its birth to its destruction
 • Antonín BARCUCH, Eva ROHLOVÁ
  Místopis starého Zábřehu nad Odrou a Hulvák (pokračování)
  Geography of old Zábřeh nad Odrou and Hulváky (continued)
 • Jaroslava NOVOTNÁ
  Testamenty a majetkové inventáře moravskoostravských měšťanů z 2. poloviny 18. století
  Last wills and inventories of assets of the Moravian Ostrava burghers in the second half of the 18th century
 • KROČEK Miloslav
  K možnostem dalšího studia života ostravských měšťanů v 16.–18. století
  On the possibilities for further study of the lives of Ostrava’s burghers in the 16th – 18th century
 • Marek KIECOŇ, Zbyněk MORAVEC
  Městská hradba v Ostravě ve světle archeologických výzkumů
  Ostrava’s fortifications in the light of archeological surveys

Vzpomínky

 • Jan KRÁL
  Podzemní Ostrava. Osmdesátá léta a život s policií
  Underground Ostrava. The 1980s and living with the police
 • Pavla SKÝBOVÁ
  Stačilo vyjít ven a už nás brali
  If we even stepped outside, they rounded us up

Osobnosti

 • Oldřich KLEPEK
  Stanislav Vopasek – první ředitel Hornického muzea v Ostravě
  Stanislav Vopasek – the first director of the Mining Museum in Ostrava

Editace

 • Vladimír MAŇAS
  „Poněvadž zajisto umříti mám, ale které hodiny nevím…“ Život a smrt ostravského děkana Oschevia (†1656)
  “I most certainly will die, but I know not when…” The life and death of the Dean of Ostrava Oschevius (†1656)
 • Eva ROHLOVÁ
  Potíže města s městskými hradbami na počátku 18. století
  The difficulties of Moravian Ostrava with the town walls in the early 18th century
 • Jaroslava NOVOTNÁ
  Prodej Foldynovského mlýna Pavlu Masařovi v roce 1757
  The sale of the Faldynovský mill to Pavel Masař in 1757
 • Antonín BARCUCH, Jitka JANEČKOVÁ
  Založení Archivu města Ostravy v korespondenci archivářů hlavního města Prahy a města Plzně
  The establishment of the Ostrava City Archive in the correspondence of the archivists of Prague and Plzeň

 

Resumé příspěvků v českém jazyce

Resumé příspěvků v anglickém jazyce (summary, ENG)