Ostrava 35

Sborník Ostrava 35 obálka

Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Vydalo statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy, 2021, 365 s., ISBN 978-80-88399-05-6 ISSN 0232-0967

OBSAH
Contents

Studie a materiály
Studies and Materials

Radomír Seďa
Založení a vývoj Ostravské univerzity (1991–2021)
Foundation and Development of University of Ostrava (1991–2021)

Pavel Kladiwa
Boj o dítě. Zápisy do obecních škol v moravské části Ostravska v první čtvrtině 20. století
Fight for Child. Elementary School´s Enrolments in the Moravian Part of Ostrava District in the first quarter of the 20th Century

Radoslav Daněk
Modernizace a profesionalizace městské stavební správy ve vztahu k investičnímu rozvoji Ostravy v letech 1864–1948
Modernization and Professionalization of City Building Authority and Its Relationship towards Investment Development of Ostrava during 1864–1948

Ondřej Štarman
Zapomenutý prostor. Území tzv. Nové aglomerace Vítkovických železáren v proměnách času
Forgotten Place. Area of so-called Vítkovice Ironworks´ New Agglomeration in Changes of Time

Lukáš Vaculík
Realizace reforem II. vatikánského koncilu na Ostravsku v 60. a 70. letech 20. století
Realization of the Second Vatican Council Reforms in Ostrava District in the 1960s and 1970s

Zbyněk Moravec
Hromadné hroby na Kostelním náměstí
Mass Graves on Kostelní Square

Martin Slepička
K dějinám zaniklého dřevěného kostela sv. Marka v Ostravě-Zábřehu
On History of Defunct Wooden St. Mark´s Church in Ostrava-Zábřeh

Osobnosti
Personalities

Jiří Brňovják
„Sedlák šlechticem“. Nobilitovaný velkostatkář Paul Czaderski a jeho potomstvo
„Peasant Nobleman “. Ennoblemented Landowner Ppaul Czaderski and His Descendants

Památky
Monuments

Karel Müller
Zaniklá moravskoostravská heraldická památka. Erbovní deska olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z roku 1579
Lost Heraldic Monument of Moravská Ostrava. Armorial Board of Olomouc Bishop Stanislav Pavlovský from 1579

Edice
Editions

Radomír Seďa
Život a vzpomínky hutního inspektora Vítkovických železáren Dr. Ing. Karla Biwanka
The Life and Memories of Vítkovice Ironworks´ Metallurgical Inspector Dr Ing Karl Biwank