Z vrozené dobrotivosti – privilegium Karla IV. pro Ostravu

Z vrozené dobrotivosti - privilegium Karla IV. pro OstravuRichard Psík, Blažena Przybylová, Eva Rohlová, Šárka Glombíčková.

Ostrava 2010.

V květnu léta Páně tisícího třístého šedesátého druhého přijíždí český král a římský císař se svou družinou do Opavy, aby zjistil, nehrozí-li mu nebezpečí a vpád vojsk ze strany polského krále Kazimíra. Ten se totiž údajně zapojil do protikarlovské koalice, jejímiž strůjci byli císařův zeť Rudolf IV. Habsburský a uherský král Ludvík z Anjou. Po zjištění, že mu ze severu žádné velké nebezpečí nehrozí, vyrazil Karel se svou družinou směrem k jihu, kde předpokládal větší hrozbu. Z doby jeho opavského pobytu se nám dochovaly dvě listiny. První, z 13. května, uděluje císař vratislavským měšťanům právo razit haléře. Druhou, datovanou v Opavě 17. května 1362, uděluje městu Ostravě právo konat každoročně výroční trh, a to 8 dnů před a 8 dnů po svátku na Nanebevstoupení páně. Právě této listině, která představuje nejstarší dochovanou písemnost ve fondech Archivu města Ostravy, je věnována tato publikace.

Listina Karla IV. ze 17. května 1362, kterou panovník městu uděluje právo konání výročního trhu, je nejstarším dokumentem uloženým v Archivu města Ostravy. V právě vydávané publikaci, věnované tomuto významnému privilegiu, je jeho latinský text poprvé uveden v českém překladu Richarda Psíka a zasazen do kontextu tehdejší doby. Díky úvodnímu diplomatickému zhodnocení bylo možné specifikovat i typ pečeti na listině, neboť ta byla v průběhu staletí zničena. Dále je přiblížena historie města ve 14. století s důrazem na výroční trh, který přispěl nejen k hospodářskému rozvoji Ostravy na přelomu 14. a 15. století, ale také k jejímu vzestupu mezi městy v rozsáhlé državě olomouckého biskupství. Text doplňuje stručný životopis iniciátora vydání privilegia olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi či biskupského notáře Jana Milíče z Kroměříže a také „návod“ pro stanovení data trhu. Závěr přináší informace o způsobu uložení listiny od 16. století do současnosti. Kniha o rozsahu 35 stran s řadou fotografií je doplněna anglickým, francouzským a německým resumé.