Výstava „Mapy v proměnách času“

Úvodní slovo k výstavě

Vážení návštěvníci,

touto v pořadí již čtvrtou výstavou vám chceme opět nabídnout možnost nahlédnout do historicky cenných fondů a sbírek našeho archivu. Naše dnešní expozice přitom výjimečně není úzce specifikována jen na samotnou Ostravu. S určitou nadsázkou můžeme říci, že vás – sice jen prostřednictvím mapového listu – zveme do světa.

Sbírku map a plánů Archivu města Ostravy tvoří nesmírně pestrá škála vyobrazení světa, jednotlivých světadílů, zemí a měst, mapy katastrální, důlní, geologické nebo také válečné. A tento výčet není v žádném případě ani zdaleka úplný. Důležitou součástí sbírky jsou např. i plány, které vznikaly v minulosti při zpracování podkladů pro regulaci řek, na nichž najdeme v podstatě první schematické zakreslení města Moravské Ostravy. Ale setkáme se zde také s plány stavebními, které byly jako solitérní kusy již v minulosti zařazeny do této sbírky. O její celkové rozmanitosti svědčí nejen časový rozsah – od map 17. století až po současnost, ale také počet – kolem 6 000 kusů. Mnohé z map svým výtvarným pojetím, především díky parergám (grafická výzdoba umisťovaná v rozích map), tvoří malá umělecká díla.

Výstava vám nabízí charakteristické ukázky map a plánů jako významných artefaktů minulosti. Nepřímo tak naznačuje i cestu, jakou se ubíral vývoj mapového zobrazení. Od prvních nedokonalých a ojedinělých pokusů podat pokud možno zasvěcenou informaci o geografických poměrech vymezeného teritoria, až po technicky naprosto přesná díla, která jsou zcela utilitární, běžnou záležitostí všedního dne.

Seznam vystavovaných map a plánů