Hlavní synagoga, Zeyerova ul. č. p. 108

k. ú. Moravská Ostrava

Synagoga v Moravské Ostravě

Židovské obyvatelstvo, které muselo roku 1531 opustit Moravskou Ostravu, se mohlo do ní znovu vrátit až koncem 18. století. Díky dynamickému rozvoji města v průběhu 19. století a značnému přílivu osob židovského vyznání po roce 1848, se zde vytvořila poměrně silná židovská komunita. V roce 1875 byla ustavena židovská náboženská obec, v jejímž čele stál nájemce ostravského pivovaru Markus Strassmann.

Hlavním úkolem obce se nejprve stalo vybudování důstojné prostory pro výkon náboženského kultu. Židé z Moravské Ostravy a širokého okolí dosud užívali pouze skromné modlitebny ve Slezské Ostravě. V roce 1876 byl proto zakoupen pozemek v Pittlerově (dnes Zeyerově) ulici, který vlastnila známá podnikatelská rodina Zwierzinů. Původní zástavba – dům č. 108, který postavil Melichar Něnička v roce 1834 – musela ustoupit nové sakrální stavbě.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební projekt, z něhož vzešel vítězný návrh ostravského stavitele Franz Böhma. Dne 20. května 1879 byl položen základní kámen synagogy. Stavbu navrženou v maurském stylu prováděla renomovaná ostravská firma Mihatsch & Ulrich.

Slavnostní otevření synagogy bylo pojato velkolepě. Významné události v životě města se zúčastnili obyvatelé bez rozdílu národnosti i vyznání. Slavnostní průvod, jehož čestnými hosty byli mj. okresní hejtman z Místku F. Richter, moravskoostravský okresní soudce C. Simonis a starosta města K. Grünwald, se zformoval před domem předsedy židovské náboženské obce M. Strassmanna v Pivovarské ulici. Průvod tvořili také četné spolky s prapory – Männergesangverein (Mužský pěvecký spolek), hasiči, spolek veteránů, židovská školní mládež a další. Otevřením synagogy byl pověřen místecký okresní hejtman.

Místo kde stála synagoga (2000)

V průběhu let synagoga na Pittlerově, později Hviezdoslavově ulici získala přídomek hlavní nebo též centrální – s ohledem na vznik synagog či modliteben i v jiných částech dnešní Ostravy. I přes některé stavební zásahy výrazně nezměnila svou podobu.

Okupace Moravské Ostravy, zahájená již 14. března 1939, znamenala pro židovské obyvatelstvo zásadní porušení jeho práv. Budovy a předměty související s židovským náboženským kultem se staly terčem první vlny útočného antisemitismu. V noci z 12. na 13. června 1939 byla hlavní synagoga vypálena. Jelikož představitelé židovské obce z politických důvodů nemohli požádat o obnovu budovy, vydal stavební úřad koncem srpna roku 1939 příkaz k demolici. Ta, přes několikeré pokusy ji oddálit, byla zahájena koncem listopadu roku 1939, ale s ohledem na další jednání probíhala velmi pozvolna a ukončena byla až v létě roku 1940.

Dnes připomíná někdejší hlavní ostravskou synagogu pamětní deska umístěná u vjezdu do zadního traktu Prioru IK (dříve OD Laso).