Hlavní úkoly

Přehled hlavních úkolů, vykonávaných Archivem města Ostravy.

 

V okruhu své působnosti plní archiv tyto hlavní úkoly:

  • dohlíží na zajišťování předarchivní péče
  • přejímá archiválie k trvalému uložení
  • zpřístupňuje archiválie veřejnosti
  • vyhledává a poskytuje informace z archiválií
  • vyvíjí vědeckou a publikační činnost zaměřenou na historii města a regionu
  • zajišťuje vedení městské kroniky a metodickou činnost pro kronikáře městských obvodů

 

Předarchivní péče

Hlavní úkoly v oblasti předarchivní péče.

 

V rámci předarchivní péče Archiv města Ostravy

  • provádí dohled na výkon spisové služby u svého zřizovatele a jím zřízených organizačních složek a právnických osob,
  • provádí výběr archiválií u těchto původců a přejímá archiválie k trvalému uložení,
  • provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů, nabídnutých statutárnímu městu Ostravě darem nebo ke koupi.

 

Přejímání archiválií

Hlavní úkoly v oblasti přejímání archiválií

 

Dokumenty, posouzené jako archiválie při skartačním řízení, jsou předávány k trvalému uložení do Archivu města Ostravy na základě záznamu o předání archiválií k trvalému uložení..

Dokumenty, posouzené jako archiválie mimo skartační řízení, jsou předávány k trvalému uložení do Archivu města Ostravy na základě kupní nebo darovací smlouvy.

Archiválie jsou po kontrole úplnosti a fyzického stavu při převzetí následně uloženy v klimatizovaných depozitářích, kde je pro jejich uchování zajištěna stálá teplota a vlhkost.

 

Zpřístupňování archiválií

Hlavní úkoly v oblasti zpřístupňování archiválií badatelům

 

Po převzetí archiválií provádí Archiv města Ostravy jejich třídění, pořádání a inventarizaci, případně katalogizaci. Výsledkem je archivní pomůcka, která badatele seznámí s obsahem uspořádaného fondu (sbírky) a umožní nu snadno se v nich orientovat.

Nejrozšířenější druh archivní pomůcky, s níž se může badatel setkat, je inventář. Jedná se o inventární seznam jednotlivých položek – inventárních jednotek – zpracovaného fondu (ukázka inventárního seznamu)
Inventář je opatřen stručným úvodem, v němž se badatel může seznámit především s dějinami původce fondu a způsobem jeho uspořádání. Zároveň je upozorněn na základní možnosti badatelského využití jednotlivých částí fondu. Pro větší přehlednost může být inventář opatřen rejstříky (osobním, místním, věcným, v některých případech například i rejstříkem korporací aj.)

Po uspořádání fondu a zhotovení archivní pomůcky mohou být archiválie za dodržení podmínek, stanovených archivním zákonem, předkládány ke studiu v badatelně archivu.

Zpřístupňování archiválií je možné i prostřednictvím dálkového přístupu (internetu), a to u těch archivních dokumentů, které byly již převedeny do elektronické podoby a mohou být za dodržení podmínek, stanovených archivním zákonem, předkládány ke studiu. Tyto archiválie je možno studovat prostřednictvím webové aplikace Digitální badatelna Archivu města Ostravyhttps://badatelna.ostrava.cz.

 

Vyhledávání informací z archiválií

Vyhledávání informací, výpisy, rešerše a pořizování kopií

 

Na základě písemné žádosti Archiv města Ostravy vyhledává archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie.
Služby jsou zpoplatňovány podle Ceníku služeb, který je přílohou k Badatelskému řádu AMO.